Tohoku

Kanto

Chubu

Chugoku

Hokuriku

Kansai

Shikoku

Kyushu